مالکیت مشاع منابع زمین

ادامه مالکیت مشاع منابع زمین همۀ انسان‌هایِ زمینی ، وارثِ علوم و فنون و معرفت و آگاهی و هنرِ بشری هستند و همه از این ارثیه سهم برابر و مشاع دارند .
سهم هر مخترعی یا مکتشفی و یا هنرمندی از آنچه که پدید می‌آورد در مقابل سهمی که فرهنگ بشری در پدید آوردن آن دارد ناچیز است . اگر بزرگ‌ترین نوابغی که تا به حال در روی زمین پدید آمده‌اند در جنگل و به تنهائی دور از فرهنگ بشری پرورش می‌یافتند هرگز امکان کوچک‌ترین اختراع و اکتشافی نمی‌یافتند . اگر بزرگ‌ترین هنرمندان از جامعۀ بشری دور بودند هرگز توانائیِ پدید آوردن هیچ اثری را نداشتند ، پس ضمن آن‌که باید انگیزۀ خلاقیت و بروز استعداد فردی را پشتیبانی و حمایت نمود سزاوار است که ملل عقب‌مانده و مردمانِ فقیر را نیز در برخورداری از منافعِ این اختراعات و اکتشافات سهیم بدانیم .