مدرسه امام علی ۱۳۸۸

ادامه سخنرانی در مدرسه امام علی اراک ۱۳۸۸ دوست دارم که در مدرسه به شاگردان بگویند : در سی سال اخیر ایران را آزمایشگاه و ما را موجودات آزمایشگاهی کردند ، زمانی تئوری من درآوردی اقتصاد توحیدی را آزمایش کردند ، زمانی تئوری خدا زمین مالکی را و زمانی بانکداری اسلامی را ، کلمۀ بهره را حذف کردند اما مقدارش را زیاد . تئوری کهنه و ناپسند افزایش جمعیت را اشاعه می دهند و همچون پدر ی بی فکرکه فقط به فکر افزایش اولاد و نه تربیت و رفاه و آسایش اولاد است ، افزایش زاد و ولد را ترویج می کنند . گوئی همۀ این 70 میلیون ، تحصیلات عالیه ، شغل مناسب ، مسکن و امکانات اقتصادی کافی دارند و همه صبح تا شام غرق در شادی و نشاط وسرورند و گویی آنقدر امکانات اضافی روی دست دولتیان مانده که می توانند رفاه و آسایش نه 70 میلیون بلکه صد یا صد و بیست  میلیون را تأمین کنند.
بهتر است به جای افزایش جمعیت به فکر این همه متکدیان خردسال و نوجوان و جوان سرچهارراهها باشیم ، بهتر است به جای افزایش جمعیت به فکر این همه جوان بیکار و افسرده باشیم ، بهتر است به جای افزایش جمعیت به فکر درماندگان و ناتوانان این مملکت باشیم.
و جملۀ آخر اینکه خواهران و برادران عزیز :
بشر امروز به شرف علم و دانش و عقل مندی و خردگرائی ، هوای تسخیر فضاهای ماورای زمین کرده است ، هوای دانستن راز آفرینش دارد ، هوای دانستن چگونگی خلقت کائنات و انسان دارد و هوای شکافتن پرده های جهل و نادانی و وصال نور و روشنایی دارد و فقط و فقط ، در سایۀ علم و دانش و خرد به این آرزوها می اندیشد . کار مدرسه سازی و ترویج علم ، پسندیده ترین کار یک انسان خردمند است.
من دست شما را می بوسم و برای همۀ شما آرزوی پیروزی و بهروزی دارم.