ناسازگاری‌های عرفان با عقل

ادامه ناسازگاری‌های عرفان با عقل خرافۀ بالا عیناً به نحو دلنشینی در مثنوی آمده است :
     هم زِابراهیـــمِ اَدهَـــم آمده ‌ست ------- کاو ز راهی بر لب دریا نشست      
     دلقِ خود می‌دوخت آن سلطانِ جان ------- یک امیری آمــد آنجــا ناگهان
     .........
     شیخ سوزن زود در دریا فگند ------- خواست سوزن را به آوازِ بلند
     صــد هزاران ماهــی اَللّهیی ------- سوزنِ زر در لبِ هر ماهیــی
     سر بر آوردند از دریای حق ------- که بگیر ای شیخ سوزنهای حقّ ( ک 28 ، ص 315 و 314 )

خرافه‌ای دیگر از مثنوی معنوی که در آن نظم جهانی و قانون‌مندیِ کائنات ، به دلجویی از درویشی ژنده پوش ، به هم می‌ریزد :
     بود درویشی درونِ کشتیــی ------- ساختــه از رختِ مـــردی پُشتیی
     یاوه شد همیانِ زر او خفته بود ------- جمله را جُستند و او را هم نمود    
  کاین فقیرِ خفته را جوییم هم------کرد بیدارش ز غم صاحب دِرَم
     که در این کشتی حُرُمدان گُم شده‌ست-------جمله را جُستیم نتوانی تو رَست
    دلق بیرون کن برهنه شو ز دلق------- تا ز تو فـارغ شود اوهامِ خلق
    گفت یارَب مر غلامت را خسان-------متّهم کردند فرمان در رسان
     چون به درد آمد دلِ درویش از آن------- سر برون کردند هر سو در زمان
     صد هزاران ماهی از دریای ژرف------- در دهانِ هر یکی دُرّی شگرف
     صد هزاران ماهی از دریای پُر------- در دهانِ هر یکی دُرّ و چه دُر
     هر یکی دُرّی خراجِ مُلکتی ------- کز اله است این ندارد شرکتی
     دُرِّ چند انداخت در کشتی و جَست ------- مر هوا را ساخت کُرسی و نشست ( ک 28 ، ص 325 )