مالکیت مشاع منابع زمین

مبانی اقتصادی نظریۀ جهان‌وطنی مبانی اقتصادی نظریۀ جهان وطنی جدا از مبانی عقیدتی و مبانی سیاسیِ نظریۀ جهان وطنی نیست و به این لحاظ مادام که ماهیت و مفهوم مرزهای کنونی دگرگون نشود مبانیِ اقتصادی نظریۀ جهان وطنی غیرمعقول جلوه می‌کند .
چکیدۀ مبانی اقتصادی نظریۀ جهان وطنی به قرار زیر است :
1-    همۀ انسان‌ها در منابع و معادنِ زمین حقوق برابر و مشاع دارند .
2-    عوامل تولیدِ کالا ، کره زمین + کار + سرمایه است و کرۀ زمین مهمترین عامل تولید کالا است .
3-    منابع زمین دارای ارزشِ ذاتی است . ارزش منابع طبیعی را مبانی نظریۀ جهان وطنی تعیین می‌کند نه قانون عرضه و تقاضا .
4-    رویۀ کنونی اقتصاد در جهان ، ستم بر زمین و ظلم بر فقرا است .
5-    در اقتصاد جهان وطنی فعالیت اقتصادیِ فرد ، آزاد و مشروط است .