قوانین حاکم بر مغز

قوانین حاکم بر مغز
کلّیات

آنچه که عامل وحدت بخشی و کارکردِ توأمانِ خود آگاهی ، محسوسات و آموزه های اکتسابی می شود مکانیزم و قوانین حاکم بر مغز ماست .  به همین جهت من قوانین حاکم بر مغز را چهارمین رکن از ارکان شناخت دانسته ام .
    پرسش‌های گوناگون و بسیاری در مورد چگونگیِ حصول معرفت و رفتارِ ذهن پیشِ رو است . برای نمونه پرسش‌های زیر مشتی از خروار است :
-    من چگونه متوجّه هستم که من خودم هستم ؟
-    محصولاتِ حواس چگونه به مفهوم تبدیل می‌شوند ؟
-    محفوظات چگونه در مغز نگاهداری می‌شوند ؟
-    چرا و چگونه مغز تسلسل ( دوُر ) و اجتماع دو نقیض را نمی‌پذیرد ؟  
-    درست و غلط را مغز چگونه حُکم می‌کنیم ؟
-    چگونه و چرا برای ما سؤال پیدا می‌شود ؟
-    مکانیسمِ ارائۀ دلیل و پذیرشِ دلیل در مغز چیست ؟
-    مجموعه‌سازی و طبقه‌بندیِ اطلاعات و مفاهیم در ذهن چگونه انجام می‌شود ؟
-    هنگام مرور خاطرات ، چگونه تقدّم و تأخّر رویدادها را متوجّه می‌شویم ؟
-    متضّاد کم ، زیاد و متضاد آهسته ، تند است . چگونه متضّاد یک کلمه را از حافظه مغزمان بیرون می‌آوریم ؟
-    چگونه متوجّه می‌شویم که چیزی بزرگتر از چیزِ دیگر است ؟
-    چگونه مبانی عقیدتی و یا جهان‌بینی ما تغییر می‌کند ؟
-    چگونه و چرا به چیزی باور ، اعتقاد ، ایمان یا تعصّب پیدا می‌کنیم و مکانیسمِ باور کردن و باور داشتن ، ایمان پیدا کردن و ایمان داشتن ، تعصّب یافتن و تعصّب داشتن چگونه است ؟
-    لذّت چیست و مکانیسم لذّت چگونه است ؟
-    اعتقادات و باورها چگونه در تصمیم‌گیری‌ها یا اظهار نظرها ، خود را اِعمال می‌کنند ؟