مدرسه امام علی ۱۳۸۸

سخنرانی در مدرسه امام علی اراک ۱۳۸۸ پیشگاه شما نیکوکاران گرامی و همۀ هم شهری های عزیز درود می فرستم .
به نام آن که هیچ از او نمی دانم _ به نام آنکه مدعیان آشناییش بسیارند و آشنای راستینش نایاب .
به قول حافظ :
با هیچ کس نشانی زان دلستان ندیدم             یا من خبر ندارم یا او نشان ندارد
نیکوکاران گرامی _ هم شهریان عزیز :
شوق مدرسه سازی در دل یکایک شما موج می زند ، خرد و فرهنگ انسانی ایجاب       می کند که در دانش آموزی و تعلیم و تعلم و آموزش و ارتقاء سطح علمی فرزندانمان بکوشیم و این امر را در الویت اول قرار دهیم . من نیز مانند شما نه برای شهرت و یا کسب اعتبار ، بلکه به عنوان یک وظیفه و کار خردمندانه در این راه گامی برداشته ام .
 دوست دارم مدرسه بسازم ، دوست دارم مدرسه ای بسازم که درآن خردگرائی و عشق ورزی را با هم تدریس کنند . دوست دارم که در مدرسه تدریس عشق کنند . به جای نفرت و خشم و کینه ، عشق و محبت و دوستی بیاموزند . دوست دارم مدرسه ای بسازم که در آن ، آزاداندیشی و خردگرائی تدریس کنند . دوست دارم مدرسه ای بسازم که در آن به جای قالبی کردن مغزها ، آزادگی و آزاداندیشی تدریس کنند و دوست دارم مدرسه ای بسازم که در آن راستی و راستگوئی و درستی تدریس کنند تا ریا و دروغ و نیرنگ رخت بربندد و دوست دارم مدرسه ای بسازم که در آن عربیت را به جای اسلامیت تدریس نکنند .
دوست دارم در مدرسه به شاگردان بگویند:  در طول تاریخ چند هزارساله ، ملت مانا و ماندگار ایران اشتباهات کوچک شاهان و رهبران خود را فراموش کرده اما اشتباهات بزرگ و سرنوشت ساز آنان را هرگز فراموش نخواهد کرد . یکی از عللی که قوم مغول ، ایران را به خاک و خون کشید ، کشتن فرستادگان مغول توسط سلطان خوارزمشاه بود و این سلطان سبک مغز و نزدیک بین ، بدون برآورد دقیق توانائی ها و امکانات آن زمان ایران ، با یک اقدام سبک سرانه و جاهلانه ، ایران و ایرانی را سالها به زیر چکمه و دم تیغ مغولان فرستاد . یکی دیگر از اشتباهات فاحش سال های اخیر ، حمله چند جوان ناپخته به سفارت امریکا و به اسارت گرفتن آمریکائی های مقیم آنجا بود . این اقدام سبک سرانه یکی از علل حملۀ عراق و شهادت صدها هزار جوان ایرانی بود .