تصدیق وجود "من"

فصل اول: تصدیقات و مبانی اولیه هر مکتب و نظام فکری خواه ناخواه از بدیهیات آغاز می‌کند ، ابتدا چند اصل بدیهی را می‌پذیرد و سپس بر شالودۀ آن بدیهیات ، ساختمانِ مکتبِ فکری خود را می‌سازد .
      وقتی از شناخت سخن می‌گوئیم ناخودآگاه وجودِ « من » فاعلِ شناسائی و « جهان » موردِ شناسائی را مفروض داشته‌ایم . بدون تصدیقِ وجودِ من و تصدیقِ وجودِ جهان صحبت از آگاهیِ من از جهـان سخنِ نابسامانی است ، پس قبل از هر سخنی تصدیقِ « من » و تصدیقِ « جهان » امری ضروری است .