کتاب نامه

کتاب نامه
فهرست منابع و مآخذ
1- کتاب 1 : مایکل برسفورد فاستر ، خداوندان اندیشۀ سیاسی (جلد اول) ، ترجمۀ جواد شیخ‌الاسلامی ، شرکت انتشاراتی علمی و فرهنگی ، 1373-1380
2- کتاب 2 : هراکلیت تا هابز ، بنیاد فلسفۀ سیاسی در غرب ، ترجمۀ دکتر حمید عنایت با مقدمۀ حمید مصدق ، نشر زمستان ، 1390
3- کتاب 3 : مکتب‌های فلسفی از دوران باستان تا امروز ، ترجمه و تألیف پرویز بابایی ، مؤسسه انتشارات نگاه ، 1389
4- کتاب 4 : والتر ترنس استیس ، فلسفۀ هگل (جلد اول) ، ترجمۀ حمید عنایت ، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی ، 1347-1388
5- کتاب 5 : آزادی فرد و قدرت دولت ( تامس هابز – جان لاک – جان استوارت میل ) ، ترجمه و تألیف محمود صناعی ، انتشارات هرمس ،  1390
6- کتاب 6 : ویل دورانت ، تاریخ فلسفه ، ترجمۀ عباس زریاب ،  چاپ دانشجویی ، 1373
7- کتاب 7 : ویلیام تامس جونز ، خداوندان اندیشۀ سیاسی (جلد دوم) ، ترجمۀ علی رامین ،  شرکت انتشاراتی علمی و فرهنگی ، 1388
8- کتاب 8 : لین و. لنکستر ، خداوندان اندیشۀ سیاسی (جلد سوم) ، ترجمۀ علی رامین ، شرکت انتشاراتی علمی و فرهنگی ، 1380-1373
9- کتاب 9 : والتر ترنس استیس ، فلسفۀ هگل (جلد دوم) ، ترجمۀ حمید عنایت ، شرکت انتشاراتی علمی و فرهنگی ، 1381
10- کتاب 10 : و. ت. استیس ، عرفان و فلسفه ، ترجمۀ بهاءالدین خرمشاهی ، انتشارات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ( سروش )
11-کتاب 11 : ترجمه و شرح مقاله کانت ایمانوئل با عنوان « معنای تاریخ کلی در غایت جهان وطنی » ، رشد عقل ، ترجمۀ منوچهر صانعی دره بیدی ، انتشارات نقش و نگار ، 1383
12- کتاب 12 : ویل دورانت ، لذّات فلسفه ( پژوهشی در سرگذشت و سرنوشت بشر ) ، ترجمۀ عباس زریاب ، چاپ دانشجویی ، 1373
13- کتاب 13 : د. د. رافائل ، اَدَم اسمیت ، ترجمۀ عبداله کوثری ، انتشارات طرح نو
14- کتاب 14 : رنه دکارت ، تأملات در فلسفه اولی ، ترجمۀ دکتر احمد احمدی ، انتشارات سمت
15- کتاب 15 : آلبرت آینشتاین ، نسبیت نظریۀ خصوصی وعمومی و مفهوم نسبیت ، ترجمۀ محمدرضا خواجه ‌پور ، انتشارات خوارزمی
16- کتاب 16 : امیراحسان کرباسی زاده و حسین شیخ رضایی ، آشنایی با فلسفۀ ذهن ، انتشارات هرمس ، 1391 .
17- کتاب 17 : دنی کوش ، مفهوم فرهنگ در علوم اجتماعی ، ترجمۀ فریدون وحیدا ، انتشارات سروش .
18- کتاب 18 : تری ایگلتون ، ایدۀ فرهنگ ، ترجمۀ علی ادیب راد ، نشر حرفه نویسنده ، 1386 .
19- کتاب 19 : آنتونی گیدنز ، جامعه شناسی ، ترجمۀ منوچهر صبوری ، نشر نی ، 1376 .
20- کتاب 20 : دکتر علی اصغر حلبی ، مبانی عرفان و احوالِ عارفان ، انتشارات اساطیر .
21- کتاب 21 : مهدی امین رضوی ، سُهروردی و مکتب اشراق ، ترجمۀ دکتر مجد الدّین کیوانی ، نشر مرکز .
22- کتاب 22 : دکتر سید یحیی یثربی ، فلسفه عرفان تحلیلی از اصول و مبانی و مسائل عرفان ، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیۀ قم .
23- کتاب 23 : دکتر سید یحیی یثربی ، عرفان نظری تحقیقی در سیر تکاملی و اصول و مسائل تصوّف ، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیۀ قم .
24- کتاب 24 : دکتر قاسم انصاری ، مبانی عرفان و تصوف ، انتشارات کتابخانۀ طهوری .
 25- کتاب 25 : رینولد. ا. نیکلسون ، پیدایش و سیر تصوف ، ترجمۀ محمدباقر معین ، انتشارات توس .
26- کتاب 26 : استاد علامه جلال الدّین همائی ، تصوّف در اسلام ، مؤسسۀ نشر هما.
27- کتاب 27: شیخ فریدُالدّین عطّار نیشابوری ، تذکره الاولیاء ، بررسی – تصحیح متن – توضیحات و فهارس از محمد استعلامی – چاپ بیست و چهارم - انتشارات زوّار
28- کتاب 28: مولانا جلال‌الدّین محمد بلخی ، مثنوی معنوی ، بررسی – مطابق نسخۀ تصحیح نیکلسون و به کوشش مهدی آذریزدی (خرمشاهی) – چاپ دوم - انتشارات پژوهش
کتاب 29: دکتر حسینعلی هروی با کوشش دکتر زهرا شادمان ، شرح غزلهای حافظ- گردآوری و تهیه شده در اسپانیا توسط امیرناصر بانکی – مهرماه 1371