چند پرسش

چند پرسش نظریه‌های سیاسیِ هرکس از شالودۀ باورهایِ او سر برمی‌آورند . این باورها که پیش‌زمینه‌های عقاید سیاسی ما هستند ، گوناگون و متنوّع‌اند . برای نمونه در زیر چند پرسش بدونِ توجّه به ترتیبِ اهمیّت آن‌ها بیان می‌شود :
- نسبتِ فرد با جامعه و جامعه با فرد چیست؟
- تصوّر ما از دولت و حاکمیت و حاکم چیست ؟ حدودِ اختیاراتِ حاکمیت چیست ؟
- آیا نوزادان در همۀ نقاط زمین ، دارای حقوقِ مساوی در برخورداری از مواهب و منابعِ زمین هستند ؟
- آیا به تساویِ سرشتِ نوزادان باور داریم ؟ آیا می‌شد این انسان‌های بدبخت و مفلوک گونه‌ای دیگر باشند ؟
- تعریف انسانِ کامل از نظرِ ما چیست و تا چه میزان جامعه حق دارد در شکل‌گیریِ انسانِ کامل اِعمالِ نفوذ کند و این تأثیر از چه طریقی و با چه شدّت و ضعفی باید عملی شود ؟  
- چه حقوقی از حقوق فرد را می‌توان با تکیه بر آرای عمومی نقض کرد و حدود اختیاراتِ اکثریت تا چه میزان است ؟
- آیا به برابریِ برخورداریِ افراد از حقوق فطری ، صرفِ نظر از ملیّت ، نژاد ، مذهب و جنسیت و قومیت و تحصیلات و وابستگی‌های خانوادگی اعتقاد داریم یا خیر ؟
- چه میزان به تأثیر محیط و آموزش در شکل‌گیریِ شخصیت و رفتارِ فرد اعتقاد داریم ؟ چه میزان وراثت را در رفتارِ فرد مؤثّر می‌دانیم ؟
- فاصلۀ طبقاتی را – از نظر برخورداری از مزایای اقتصادی- تا چه میزان قبول داریم ؟
- دستمزد چگونه باید تعیین شود ؟ به لحاظِ نظری ، ارزشِ اقتصادی یک واحد کارِ بدنی با یک واحد کارِ فکری باید چه نسبتی با هم داشته باشند ؟
- آیا به لحاظِ نظری ، کارگری (کارِ بدنی) را شایستۀ انسان می‌دانیم ؟ آیا به لحاظ نظری 8 ساعت کارِ روزانه را امری طبیعی و لازم می‌دانیم ؟
- رابطۀ انسان با زمین و طبیعت و محیط زیست چگونه باید باشد و چگونه است ؟
- آیا انسان را صاحبِ حقّ در تصرّف و تغییر و تملیک طبیعت و محیط زیست و دیگر موجودات زمین می‌دانیم ؟ تا چه میزان ؟