آرایه‌های فرش‌های شهری - انواع گل و دسته گل و گلدان ( ۲ ) و انواع درخت

Carpets
تاریخ : ۲۷ مرداد ۱۳۹۶
آرایه‌های فرش‌های شهری
آرایه‌های فرعی
نقل از کتاب بهارستان دریچه‌ای به قالی ایران
تألیف : غلامعلی ملول

انواع گل و دسته گل و گلدان (2 )انواع درخت