روزنامه

قالی‌های نفیس کرمان - فرش شمارۀ ۱ – جزئیات ۸

۱۶ مهر ۱۳۹۶ زندگی میدان نبرد خیر و شرّ سیمرغ نشانۀ خیر و نیکی ، بشارت دهندۀ نیک‌بختی و تضمین کنندۀ حیات و جاودانگی است . اژدها نشانۀ پلیدی ، تباه کنندۀ روح آدمی و نابود کنندۀ حیات است . در افسانه‌ها ، داستان‌های حماسی ، ادبیات عرفانی و کتاب‌های دینی پیشینیان ما بارها از سیمرغ ، اژدها و درخت زندگی نام برده‌اند .


قالی‌های نفیس کرمان - فرش شمارۀ ۱ – جزئیات ۷

۱۴ مهر ۱۳۹۶ داستان شاه و کنیزک یک کنیزک دیــد شه بر شاهــــراه شد غــــلام آن کنیـــــزک جــان شـــاه چـــــون خرید او را و برخوردار شد آن کنیــــــزک از قضـــا بیمـــــار شـــد


قالی‌های نفیس کرمان - فرش شمارۀ ۱ – جزئیات ۶

۱۲ مهر ۱۳۹۶ کشتن بهرام گور اژدها را به نخجیر شد شهریار دلیــر یکی اژدها دید چون نرّه شیر به بالای او موی بُد بر سرش دو پستان بسان زنــان از برش


قالی‌های نفیس کرمان - فرش شمارۀ ۱ – جزئیات ۵

۱۰ مهر ۱۳۹۶ رفتن بیژن به مرز توران برفت از پس خوک چون پیل مست یکی خنجر آب داده به دست گـــــرازی بیامـــد چــــو اهریمـــنا زره را بدریــــد بــر بیــــژنــا