آرایه‌های فرعی فرش‌های شهری - گل و مرغ ، پرندگان و ماکیان

Carpets
تاریخ : ۲۹ مرداد ۱۳۹۶
آرایه‌های فرش‌های شهری
آرایه‌های فرعی
نقل از کتاب بهارستان دریچه‌ای به قالی ایران
تألیف : غلامعلی ملول
گل و مرغ ، پرندگان و ماکیان