آرایه‌های فرعی فرش‌های شهری - انواع بته , ماهی و ماهی هراتی , جانوران

Carpets
تاریخ : ۳۱ مرداد ۱۳۹۶
آرایه‌های فرش‌های شهری
آرایه‌های فرعی
نقل از کتاب بهارستان دریچه‌ای به قالی ایران
تألیف : غلامعلی ملول

انواع بته


ماهی و ماهی هراتی


جانوران