آرایه‌های فرعی فرش‌های شهری - سبزی‌کار و بهارستان, سیمرغ و اژدها ...

Carpets
تاریخ : ۲ شهریور ۱۳۹۶
آرایه‌های فرش‌های شهری
آرایه‌های فرعی
نقل از کتاب بهارستان دریچه‌ای به قالی ایران
تألیف : غلامعلی ملول

سبزی‌کار و بهارستان


سیمرغ و اژدها


آرایه جوشقان


بندی
شاخه گوزنی
مینا خانی خاتم شیراز