احداث موزه فرش باغ موزه نگارستان

احداث موزه فرش باغ موزه نگارستان

مدتها بود که مسئولین فرهنگیِ دانشگاه تهران پیشنهاد می نمودند که آنچه که از مجموعۀ فرش غلامعلی ملول باقی مانده بود را در باغ موزۀ نگارستان به نمایش گذاریم . در اواخر سال 1396 از باغ موزۀ مزبور بازدید شد اما شرایط برای این اقدام مهیا نبود .
اواسط سال 1397 مجدداً از طرف مسئولین فرهنگی باغ موزۀ نگارستان تقاضای مزبور تکرار شد . با بازدید مجدد از سالنهای قابل بهره برداری ، نهایتاً تصمیم گرفته شد که 12 قطعه از باقیماندۀ مجموعۀ فرش غلامعلی ملول به دانشگاه تهران جهت نمایش دائمی در دو سالن از سالنهای موزه وقف شود .
خوشبختانه در اواخر دی ماه 1397 فضای سالنهای مزبور با طراحی و هزینۀ مهندس ملول به اتمام رسید و این فرشهای کم نظیر به نمایش گذاشته شد .