احداث موزه قلمزنی نقره باغ موزه نگارستان

تأسیس موزه قلمزنی نقره اصفهان در باغ موزه نگارستان

مدتها بود که مسئولین فرهنگیِ دانشگاه تهران پیشنهاد می نمودند که مجموعۀ قلمزنی غلامعلی ملول شامل حدود 125 اثر را در باغ موزۀ نگارستان به نمایش گذاریم . در اواخر سال 1396 از باغ موزۀ مزبور بازدید شد اما شرایط برای این اقدام مهیا نبود .
اواسط سال 1397 مجدداً از طرف مسئولین فرهنگی باغ موزۀ نگارستان تقاضای مزبور تکرار شد . با بازدید مجدد از سالنهای قابل بهره برداری ، نهایتاً تصمیم گرفته شد که 125 قطعه قلمزنی نقرۀ اصفهان به وزن حدود 80 کیلوگرم که طی 45 سال به تدریج از داخل ایران و کشورهای خارجی خریداری و جمع آوری شده بود به دانشگاه تهران وقف شود تا در دو سالن به مساحت حدود 90 متر مربع ، از سالنهای باغ موزۀ نگارستان ( متعلق به دانشگاه تهران ) به صورت دائمی به نمایش درآید .
خوشبختانه در اواخر دی ماه 1397 فضای سالنهای مزبور با طراحی و هزینۀ مهندس ملول به اتمام رسید و این آثار قلمزنی به نمایش گذاشته شد .